PREZENTARE PROIECT

PREZENTARE PROIECT

Proiectul „Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” – ID 139753 se implementează pe teritoriul GAL Țara Năsăudului (comunele Romuli, Telciu, Coșbuc, Salva, Nimigea, Dumitra, Rebrișoara, Rebra, Șieu-Măgheruș, Șintereag, Parva, Feldru și orașul Năsăud) în perioada 24 mai 2021 – 31 decembrie 2023.

Proiectul este în valoare totală de 4.639.106,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă primită din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman este de 100%.

Parteneriatul care asigură implementarea proiectului este constituit din: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA NĂSĂUDULUI, FUNDAȚIA HEKS/EPER ROMÂNIA, FUNDAȚIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ CLUJ.

Proiectul „Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” vizează abordarea integrată a dificultăților majore cu care se confruntă persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală Țara Năsăudului.

La acestea se adaugă intervenții care vizează direct discriminarea, astfel încât să se asigure o coeziune socială durabilă, vector al creșterii economice.

Total grup țintă care beneficiază în mod direct de servicii integrate - 250 persoane, din care 125 tineri/adulți și 125 vârstnici.

La finalul proiectului, se vor constata următoarele efecte: “Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

➢ 250 persoane beneficiare de servicii sociale integrate, care răspund direct nevoilor lor
➢ 125 persoane beneficiare ale măsurilor de ocupare (informare și consiliere profesională, formare profesională, medierea muncii)
➢ 63 persoane calificate într-o meserie cerută pe piața muncii din regiune
➢ 42 locuri de muncă identificate
➢ 40 persoane certificate în competențe antreprenoriale
➢ 10 afaceri dezvoltate pe plan local
➢ 100 gospodării/locuințe beneficiare ale măsurilor de igienizare
➢ reducerea segregării și a tuturor formelor de discriminare, creșterea nivelului de integrare și coeziune socială

Prin creșterea economică scontată ca efect combinat al măsurilor vizate în plan social, economic și in planul coeziunii sociale, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014-2020, acela de a reduce disparitățile de dezvoltare economică și socială dintre România și celelalte state membre ale UE, fiind în deplină  concordanță cu intervențiile integrate planificate în domeniul ocupării forței de muncă și al incluziunii sociale asumate prin POCU.

Proiectul „Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” se încadrează în rândul proiectelor de regenerare integrate, intersectoriale, care realizează un echilibru între incluziunea socială și competitivitatea economică, apreciate ca fiind cel mai bun mod de a reduce sărăcia.